ஐந்தாம் நாள் மிதிவண்டி சுற்றுப்பயணம்


அண்ணா நகரில் M.T.S. நிறுவன உழியர்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திய பொழுது.